Armáda České Republiky
Nábor do ozbrojených sil České republiky
Nábor do ozbrojených sil České republiky

menuswitch.png, 884B

Základní údaje o služebním poměru vojáka z povolání (plat, doba služby, benefity)

Podmínky průběhu služby vojáků z povolání jsou dány zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

Výhody služebního poměru vojáka AČR

Za výhody služebního poměru vojáka AČR lze považovat zejména:

 • stabilizační příspěvek,   • pravidelná a bezplatná zdravotní péče,
 • příspěvek na bydlení,   • možnost 14denní rehabilitace,
 • dovolená 37 dnů (včetně sobot a nedělí),   • tělesná příprava jako součást pracovní doby,
 • bezplatné výstrojní náležitosti,   • příspěvek z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
 • náhrady při služebních cestách,   • možnost jazykové přípravy, včetně kurzů v zahraničí,
 • výsluhové náležitosti při zániku služebního poměru,   • možnost náborového příspěvku.
 • možnost studia v rámci zaměstnání,  
 • možnost služby v zahraničí,  
 • možnost výběrové rekreace,  

Délka služebního poměru

Od prvního dne povolání do služebního poměru se vojákovi z povolání odpočítává tříměsíční zkušební doba, ve které může služební poměr bez udání důvodu ukončit, totéž však platí i ze strany Ministerstva obrany České republiky.

Délka trvání služebního poměru vojáka z povolání je vždy stanovena na dobu určitou, a to dle tzv. doby rozhodné na základě zařazení na konkrétní pozici (v rozmezí 4–7 let) + 3 měsíce, které představuje kurz základní přípravy ve Vyškově. K prodloužení služebního poměru může dojít pouze se souhlasem vojáka a ve shodě obou zúčastněných stran, a to v rámci personálního pohovoru, který se provádí s dostatečným časovým předstihem před zánikem služebního poměru.

Základní doba služby vojáka z povolání

Základní týdenní doba služby vojáka z povolání činí (bez 30minutové přestávky na jídlo a odpočinek – denně) 40 hodin.

Voják z povolání má nárok na řádnou dovolenou v rozsahu 37 dnů v kalendářním roce, a to včetně 10 dnů, které jsou jinak dny nepřetržitého odpočinku v týdnu (tj. soboty a neděle).

Nemůže-li voják pro překážky z důvodu obecného zájmu nebo důležité osobní překážky konat službu, má nárok na služební volno.

Nadřízený může vojákovi na jeho žádost ze závažných důvodů udělit dovolenou bez nároku na peněžní náležitosti, nejdéle však na dobu 12 měsíců.

Místo služby

Voják z povolání vykonává službu podle potřeb ozbrojených sil na území státu i v zahraničí. Může být přeložen do jiného místa nebo do podřízenosti jiného služebního orgánu ve stejném místě. Může být přeložen i na vlastní žádost, je-li to v souladu s potřebami ozbrojených sil.

Zařazení vojáka a vojenské hodnosti

Voják z povolání je zařazen do hodnostního sboru Armády České republiky a jmenován do určité vojenské hodnosti, a to podle dosaženého vzdělání, závěrů služebního hodnocení a doby výkonu služby. Každému služebnímu zařazení odpovídá stanovená hodnost (na první pohled je zřejmá např. na náramenících).

V hodnostních sborech existují tyto hodnosti:

mužstvo:
poddůstojníci
:
praporčíci:
nižší důstojníci:
vyšší důstojníci:
generálové:
vojín, svobodník,
desátník, četař, rotný,
rotmistr, nadrotmistr, praporčík a nadpraporčík, štábní praporčík,
poručík, nadporučík, kapitán,
major, podplukovník, plukovník,
brigádní generál, generálmajor, generálporučík, armádní generál.

Vojáka lze s jeho souhlasem výjimečně jmenovat do nižší hodnosti, než které v průběhu služebního poměru dosáhl.
 

Hodnostní označení v AČR

Zánik služebního poměru

Služební poměr vojáka z povolání zaniká:

► uplynutím stanovené doby, ► propuštěním,
► odnětím hodnosti, ► na základě rozhodnutí soudu o ztrátě hodnosti,
► úmrtím vojáka, ► prohlášením vojáka za mrtvého,
► pozbytím státního občanství České republiky, ► ztrátou zdravotní způsobilosti (dle přezkumné komise),
► zbavením nebo omezením způsobilosti
    k právním úkonům,
► zrušením ve zkušební době.

Ve zkušební době (většinou tedy během základního výcviku) může služební orgán nebo voják zrušit služební poměr i bez uvedení důvodu. Služební poměr zaniká posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém bylo vojákovi nebo služebnímu orgánu doručeno příslušné písemné rozhodnutí (resp. oznámení). Toto rozhodnutí nebo oznámení musí být druhé straně doručeno pět dnů před dnem, kdy má služební poměr zaniknout.

Finanční náležitosti vojáka z povolání

Plat vojáka z povolání

Složení a výše služebního platu vojáka je stanovena zákonem č. 221/1992 Sb., o vojácích z povolání a skládá se ze:

• služebního tarifu (výše tarifu je spjata se stanovenou hodností),
• výkonnostního příplatku (stanoven na základě služebního hodnocení vojáka 1x za rok),*
• zvláštního příplatku (přiznán za službu v podmínkách spjatých s mimořádnou neuropsychickou zátěží, rizikem ohrožení života nebo zdraví),*
• příspěvku na bydlení,*
• stabilizačního příplatku (náleží každému vojákovi za každý ukončený kalendářní měsíc služby),*
• náhrady při dojíždění.**

* Uvedené se nevztahuje na vojáky v kurzu základní přípravy ve Vyškově.
** Výdaje na cestovné nutné k dopravení se na nástup do KZP novým vojákům z povolání proplaceny jsou.                             .


Měsíční služební tarif vojáka z povolání
(nezdaněné částky – hrubá mzda)

Vojenská         
 hodnost          
Služební tarif
(měsíčně)

  • vojín            12 950 Kč
  • svobodník 24 850 Kč
  • desátník 26 260 Kč
  • četař 27 810 Kč
  • rotný 32 430 Kč
  • rotmistr 34 740 Kč
  • nadrotmistr 37 070 Kč
  • praporčík 39 640 Kč
  • nadpraporčík 42 450 Kč
  • štáb. praporčík 55 310 Kč
  • poručík 37 310 Kč
  • nadporučík 42 450 Kč
  • kapitán 48 890 Kč
  • major 55 310 Kč

   Složení platu a čistý příjem vojáka po KZP ve Vyškově
   (příklad pro hodnosti svobodníka a desátníka AČR)


Svobodník
     Desátník 
služební tarif   24 850 Kč
  26 260 Kč 
výkonnostní příplatek 0 Kč
          0 Kč
příspěvek na bydlení 3000 Kč
     3000 Kč
stabilizační příspěvek 7000 Kč
      7000 Kč
celkem 34 850 Kč
   36 260 Kč
čistý příjem 27 010 Kč
   27 981 KčPříspěvek na bydlení

Po uplynutí tříměsíční zkušební doby je stanoven ve výši od jednonásobku do dvojnásobku částky 3000 Kč dle kategorie a počtu obyvatel obce výkonu služby. Koeficienty stanovuje Vláda ČR ve svém nařízení – od 1. 7. 2015 je koeficient 1,03 pro Prahu (3100 Kč) a 1,00 pro ostatní obce (3000 Kč); výše služebního příspěvku se zvyšuje za každého člena rodiny o 300 Kč, maximálně však o 1200 Kč. Příspěvek na bydlení nepodléhá zdanění.

Náborový příspěvek

Při povolání do služby lze vojákovi z povolání přiznat náborový příspěvek, a to ve výši od 30 000 do 250 000 Kč podle dosaženého vzdělání a sjednané doby trvání služebního poměru. Příspěvek není nárokový a bývá přiznán uchazečům na vybraných pozicích.

Výsluhové náležitosti

Po zániku služebního poměru poskytuje stát bývalým vojákům z povolání s přihlédnutím k náročnosti služby a v závislosti na době trvání služebního poměru a důvodech jeho zániku výsluhové náležitosti, kterými jsou výsluhový příspěvek, odbytné, odchodné a úmrtné.


►►► Další informace naleznete v brožuře Profesionální voják a v sekci nejčastěji kladených dotazů.

►►► Chci se zaregistrovat do databáze zájemců o povolání do služebního poměru profesionálního vojáka. 


OdpočítáváníTolik dní zbývá do nástupu nových vojáků z povolání do kurzu základní přípravy, který začíná 2. ledna 2018 ve Vyškově!

Důležité informace

FAQ
nejčastěji
pokládané dotazy

       ► Nábor do AČR
       ► Vojenské školy
       ► Voják v záloze


„Neznámé" nebo „skryté" číslo na displeji Vašeho telefonu...


   Napište si o brožuru Profesionální voják nebo Aktivní záloha a DVC. Zdarma vám je zašleme poštou...© Agentura personalistiky AČR, odbor doplňování personálu, 2013 Created by CRS NETCOM (swiss)

MO ČR  |  AČR  |  AZ a DVC  |  VeV-VA Vyškov  |  Volná místa  |  Registrační formulář  |  Kontakty  |  Poradna

 

Řidič AČR - nábor