Armáda České Republiky
Nábor do ozbrojených sil České republiky
Nábor do ozbrojených sil České republiky

menuswitch.png, 884B

O aktivní záloze ozbrojených sil ČR

Aktivní záloha (AZ) je součástí zálohy ozbrojených sil České republiky. Její úloha spočívá v doplnění ozbrojených sil při nastání válečného stavu, v době míru prochází pravidelným výcvikem a je povolávána také při nevojenských krizových situacích, aby bylo ochráněno zdraví osob, zabráněno škodám na majetku a došlo k odstranění následků pohrom.

Náležitosti aktivní zálohy OS ČR jsou upraveny zák. č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále pak zákonem č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze. Více o AZ a legislativě.

Jednotky aktivní zálohy jsou vytvořeny s cílem:

► mít k dispozici zálohu obrojených sil ČR připravovanou pro použití ve stavu ohrožení státu a ve válečném stavu,
► mít k dispozici jednotky k řešení krizových situací, zejména k pomoci při živelních a ekologických pohromách,
► neztratit kontakt mezi civilní společností a armádou,
► využít zájem občanů a bývalých příslušníků AČR aktivně se zapojit do činnosti ozbrojených sil.

Vojenská cvičení aktivní zálohy

Příslušníci aktivní zálohy ozbrojených sil ČR jsou k plnění úkolů ozbrojených sil připravováni na vojenských cvičeních.

Podle branné legislativy platné od 1. 7. 2016 je rozsah cvičení vojáků v AZ stanoven takto:
► do 12 týdnů v prvním roce služby v AZ (zpravidla jen KZP v délce 6 týdnů),
► do 4 týdnů v dalších letech služby v AZ.

Samostatné články a zpravodajství o výcviku vojáků v aktivní záloze najdete zde.

Služba v operačním nasazení

Voják v AZ vykonává službu v operačním nasazení, a to podle potřeb ozbrojených sil, v délce do 7 měsíců v kalendářním roce na území České republiky, nebo mimo území České republiky, pokud s takovou službou vysloví prokazatelný souhlas. Voják v aktivní záloze při přípravě na operační nasazení vykonává pravidelné vojenské cvičení v celkové délce do 3 měsíců. Vojáka v záloze lze s jeho souhlasem povolat ke službě v operačním nasazení na území České republiky v celkové délce do 30 dnů v kalendářním roce, vyžadují-li to záchranné práce při živelních pohromách nebo při jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, životní prostředí nebo značné majetkové hodnoty.

Finanční náležitosti vojáků v aktivní záloze OS ČR

Peněžními náležitostmi vojáků v aktivní záloze se rozumí služné, příplatek za službu v zahraničí, zvláštní příplatek, odměna, motivační odměna a náhrady podle § 19 až 21 zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze.

Ze služného, příplatku za službu v zahraničí a zvláštního příplatku se sráží daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a důchodové spoření.

Služné vojáků v aktivní záloze se určí podle hodnosti stanovené pro služební místo, na které je voják v aktivní záloze zařazen, ve výši odpovídající služebnímu tarifu vojáka z povolání (nezdaněná částka) pro tuto hodnost. V hodnosti vojína voják absolvuje pouze základní přípravu ve Vyškově.

Vojenská
hodnost
Služební tarif
  
(měsíčně)    
      Služné za den  
 • vojín                        12 950 Kč     432 Kč

Tabulka výše platí jen pro občany, kteří v minulosti neabsolvovali žádnou z forem vojenské či náhradní služby. První rok služby v AZ voják odslouží nejdéle 12 týdnů, na kurz základní přípravy ve Vyškově z toho připadá 6 týdnů. Tabulka níže platí pro občany, kteří již v minulosti absolvovali vojensku činnou či náhradní službu. Tito vojáci nezahajují výcvik AZ ve Vyškově, nýbrž u konkrétní jednotky aktivní zálohy v hodnosti svobodníka a vyšší.  

Vojenská
hodnost
   Služební tarif
      
(měsíčně)    
    Služné za den  
 • svobodník  24 850 Kč       828 Kč
 • desátník  26 260 Kč       875 Kč
 • četař  27 810 Kč       927 Kč
 • rotný  32 430 Kč      1081 Kč
• rotmistr
 34 740 Kč      1158 Kč
 • nadrotmistr  37 070 Kč      1236 Kč
 • praporčík  39 640 Kč      1321 Kč
 • nadpraporčík  42 450 Kč      1415 Kč
 • štábní praporčík  55 310 Kč      1844 Kč
 • poručík  37 310 Kč      1244 Kč
 • nadporučík  42 450 Kč      1415 Kč
 • kapitán  48 890 Kč      1630 Kč
 • major  55 310 Kč      1844 Kč
 • podplukovník  61 750 Kč      2058 Kč

Roční odměna ve výši 18 000 Kč se bude vyplácet do konce ledna těm vojákům v aktivní záloze, kteří v předcházejícím roce absolvovali alespoň jedno pravidelné vojenské cvičení AZ.

Vojákovi v záloze, který studuje formou prezenčního studia a nedosáhl věku 26 let, vzniká vedle odměny nárok na motivační odměnu ve výši 6000 Kč v kalendářním roce, kdy byl zařazen do aktivní zálohy.

Dojde-li k zařazení vojáka nebo k jeho vyřazení z aktivní zálohy v průběhu kalendářního roku, vzniká mu nárok na poměrnou část odměny nebo poměrnou část motivační odměny.

Voják v aktivní záloze má nárok na proplacení jízdného do místa cvičení a zpět. Během cvičení má voják v aktivní záloze nárok na bezplatné stravování a ubytování, po jeho skončení má nárok na vyčištění stejnokroje.

Další informace o finančních podmínkách služby v AZ najdete zde na hlavním webu pro aktivní zálohu.

Zánik branné povinnosti

Převzetí výkonu branné povinnosti zaniká:

► dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se občan stává neschopným vykonávat vojenskou činnou službu,
► dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla svéprávnost občana omezena rozhodnutím soudu,
► dnem, kterým občan pozbyl státní občanství České republiky (toto ustanovení se na cizince nepoužije),
► vojákovi v záloze dnem doručení prohlášení příslušnému krajskému vojenskému velitelství, kterým odmítl vykonávat mimořádnou službu z důvodu svědomí nebo náboženského vyznání, nebo dnem, kdy voják dosáhl věku 60 let, pokud se nejedná o tyto výjimky:
• voják starší 60 let, který vykonává mimořádnou službu, má brannou povinnost do dne jeho propuštění z mimořádné služby,
• voják z povolání starší 60 let má brannou povinnost do dne propuštění ze služebního poměru podle zákona o vojácích z povolání,
• voják v aktivní záloze starší 60 let má brannou povinnost do dne vyřazení z aktivní zálohy.

Finanční podpora zaměstnavateli

Podle § 36, odst. 1., zákona 45/2016 Sb. o službě vojáků v záloze, náleží zaměstnavateli, který není organizační složkou státu nebo příspěvkovou organizací dle zákona upravujícího rozpočtová pravidla státního rozpočtu, a jehož zaměstnanec zařazený do aktivní zálohy nekonal práci z důvodu povolání k výkonu plánovaného pravidelného vojenského cvičení nebo plánované služby v operačním nasazení, právo na poskytnutí finanční podpory:

► v případě plánovaného* povolání – ve výši dvou třetin průměrné mzdy naposledy zveřejněné Českým statistickým úřadem přede dnem nástupu vojenské činné služby. Výše této podpory (k 1. 7. 2016) činí 18 768 Kč měsíčně.
* zaměstnavateli je ze strany KVV oznámeno do 30. listopadu kalendářního roku předcházejícího době výkonu činné služby vojáka v aktivní záloze v prvním pololetí následujícího roku nebo do 31. května na druhé pololetí příslušného kalendářního roku, anebo do 30 dnů od zařazení vojáka v záloze do aktivní zálohy na probíhající kalendářní pololetí.

► v případě povolání k výkonu neplánovaného pravidelného vojenského cvičení nebo neplánované služby v operačním nasazení, má za tuto dobu nárok na finanční podporu ve výši průměrné mzdy. Výše průměrné mzdy (k 1.7. 2016) činí 28 152 Kč měsíčně.

 

O přiznání finanční podpory zaměstnavateli na základě jeho žádosti rozhodne vojenský správní úřad, místně příslušný podle místa trvalého pobytu vojáka v aktivní záloze. Žádost o finanční podporu zaměstnavateli lze podat nejdříve den následující po ukončení vojenského cvičení vojáka v aktivní záloze; v případě služby v operačním nasazení lze žádost podat nejdříve poslední den kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla služba v operačním nasazení vojákem vykonána.

Vojenský správní úřad vyplatí finanční podporu zaměstnavateli do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí na platební účet určený zaměstnavatelem, a to ve výši částky zaokrouhlené na celé koruny směrem nahoru.

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) má při povolání na vojenské cvičení právo na finanční podporu ve stejné výši jako zaměstnavatel.

Za výhody plynoucí ze zaměstnávání vojáků v aktivní záloze mohou zaměstnavatelé považovat:
► u zaměstnance, který je vojákem v AZ, platí garance dobrého zdravotního stavu a trestní bezúhonnosti,
► vojáci v AZ umějí přijímat a vydávat pokyny, jsou orientováni na plnění úkolů, a to i v obtížných podmínkách a nečekaných situacích,
► u vojáků v AZ jsou garantovány určité morální standardy.


►►► Další informace najdete přímo na hlavním webu pro aktivní zálohu OS ČR, můžete si také stáhnout průvodce vojáka v záloze ve formátu pdf.

►►► Chci se zaregistrovat do databáze zájemců o službu vojáka v aktivní záloze.

Buďte s aktivní zálohou OS ČR také na Facebooku.

Podívejte se na na videa o výcviku a životě příslušníků v aktivní záloze na YouTube kanálu AČR.


Zpět

OdpočítáváníTolik dní zbývá do nástupu nových vojáků z povolání do kurzu základní přípravy, který začíná 2. ledna 2018 ve Vyškově!

Důležité informace

FAQ
nejčastěji
pokládané dotazy

       ► Nábor do AČR
       ► Vojenské školy
       ► Voják v záloze


„Neznámé" nebo „skryté" číslo na displeji Vašeho telefonu...


   Napište si o brožuru Profesionální voják nebo Aktivní záloha a DVC. Zdarma vám je zašleme poštou...


Rekrutační pracoviště Jihlava bude z provozních důvodů ve dnech 22. a 23. listopadu uzavřeno...© Agentura personalistiky AČR, odbor doplňování personálu, 2013 Created by CRS NETCOM (swiss)

MO ČR  |  AČR  |  AZ a DVC  |  VeV-VA Vyškov  |  Volná místa  |  Registrační formulář  |  Kontakty  |  Poradna

 

Kuchař AČR - nábor