Armáda České Republiky
Nábor do ozbrojených sil České republiky
Nábor do ozbrojených sil České republiky

menuswitch.png, 884B

Volná místa

Kalendář akcí

«<duben 2017>»
PoÚtStČtSoNe
          1 2 celý týden
3 4 5 6 7 8 9 celý týden
10 11 12 13 14 15 16 celý týden
17 18 19 20 21 22 23 celý týden
24 25 26 27 28 29 30 celý týden

Najdete nás i zde

YouTube Facebook Twitter


Základní údaje o služebním poměru vojáka z povolání (plat, doba služby, benefity)

Podmínky průběhu služby vojáků z povolání jsou dány zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

Výhody služebního poměru vojáka AČR

Za výhody služebního poměru vojáka AČR lze považovat zejména:

 • stabilizační příspěvek,   • pravidelná a bezplatná zdravotní péče,
 • příspěvek na bydlení,   • možnost 14denní rehabilitace,
 • dovolená 37 dnů (včetně sobot a nedělí),   • tělesná příprava jako součást pracovní doby,
 • bezplatné výstrojní náležitosti,   • příspěvek z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
 • náhrady při služebních cestách,   • možnost jazykové přípravy, včetně kurzů v zahraničí,
 • výsluhové náležitosti při zániku služebního poměru,   • možnost náborového příspěvku.
 • možnost studia v rámci zaměstnání,  
 • možnost služby v zahraničí,  
 • možnost výběrové rekreace,  

Délka služebního poměru

Od prvního dne povolání do služebního poměru se vojákovi z povolání odpočítává tříměsíční zkušební doba, ve které může služební poměr bez udání důvodu ukončit, totéž však platí i ze strany Ministerstva obrany České republiky.

Délka trvání služebního poměru vojáka z povolání je vždy stanovena na dobu určitou, a to dle tzv. doby rozhodné na základě zařazení na konkrétní pozici (v rozmezí 4–7 let) + 3 měsíce, které představuje kurz základní přípravy ve Vyškově. K prodloužení služebního poměru může dojít pouze se souhlasem vojáka a ve shodě obou zúčastněných stran, a to v rámci personálního pohovoru, který se provádí s dostatečným časovým předstihem před zánikem služebního poměru.

Základní doba služby vojáka z povolání

Základní týdenní doba služby vojáka z povolání činí (bez 30minutové přestávky na jídlo a odpočinek – denně) 40 hodin.

Voják z povolání má nárok na řádnou dovolenou v rozsahu 37 dnů v kalendářním roce, a to včetně 10 dnů, které jsou jinak dny nepřetržitého odpočinku v týdnu (tj. soboty a neděle).

Nemůže-li voják pro překážky z důvodu obecného zájmu nebo důležité osobní překážky konat službu, má nárok na služební volno.

Nadřízený může vojákovi na jeho žádost ze závažných důvodů udělit dovolenou bez nároku na peněžní náležitosti, nejdéle však na dobu 12 měsíců.

Místo služby

Voják z povolání vykonává službu podle potřeb ozbrojených sil na území státu i v zahraničí. Může být přeložen do jiného místa nebo do podřízenosti jiného služebního orgánu ve stejném místě. Může být přeložen i na vlastní žádost, je-li to v souladu s potřebami ozbrojených sil.

Zařazení vojáka a vojenské hodnosti

Voják z povolání je zařazen do hodnostního sboru Armády České republiky a jmenován do určité vojenské hodnosti, a to podle dosaženého vzdělání, závěrů služebního hodnocení a doby výkonu služby. Každému služebnímu zařazení odpovídá stanovená hodnost (na první pohled je zřejmá např. na náramenících).

V hodnostních sborech existují tyto hodnosti:

mužstvo:
poddůstojníci
:
praporčíci:
nižší důstojníci:
vyšší důstojníci:
generálové:
vojín, svobodník,
desátník, četař, rotný,
rotmistr, nadrotmistr, praporčík a nadpraporčík, štábní praporčík,
poručík, nadporučík, kapitán,
major, podplukovník, plukovník,
brigádní generál, generálmajor, generálporučík, armádní generál.

Vojáka lze s jeho souhlasem výjimečně jmenovat do nižší hodnosti, než které v průběhu služebního poměru dosáhl.
 

Hodnostní označení v AČR

Vojenská uniforma

Během služby je voják z povolání povinen nosit vojenský stejnokroj. Katalog vojenských stejnokrojů používaných Armádou České republiky otevřete zde nebo kliknutím na obrázek níže.

Zánik služebního poměru

Služební poměr vojáka z povolání zaniká:

► uplynutím stanovené doby, ► propuštěním,
► odnětím hodnosti, ► na základě rozhodnutí soudu o ztrátě hodnosti,
► úmrtím vojáka, ► prohlášením vojáka za mrtvého,
► pozbytím státního občanství České republiky, ► ztrátou zdravotní způsobilosti (dle přezkumné komise),
► zbavením nebo omezením způsobilosti
    k právním úkonům,
► zrušením ve zkušební době.

Ve zkušební době (většinou tedy během základního výcviku) může služební orgán nebo voják zrušit služební poměr i bez uvedení důvodu. Služební poměr zaniká posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém bylo vojákovi nebo služebnímu orgánu doručeno příslušné písemné rozhodnutí (resp. oznámení). Toto rozhodnutí nebo oznámení musí být druhé straně doručeno pět dnů před dnem, kdy má služební poměr zaniknout.

Finanční náležitosti vojáka z povolání

Plat vojáka z povolání

Složení a výše služebního platu vojáka je stanovena zákonem č. 221/1992 Sb., o vojácích z povolání a skládá se ze:

• služebního tarifu (výše tarifu je spjata se stanovenou hodností),
• výkonnostního příplatku (stanoven na základě služebního hodnocení vojáka 1x za rok),*
• zvláštního příplatku (přiznán za službu v podmínkách spjatých s mimořádnou neuropsychickou zátěží, rizikem ohrožení života nebo zdraví),*
• příspěvku na bydlení,*
• stabilizačního příplatku (náleží každému vojákovi za každý ukončený kalendářní měsíc služby),*
• náhrady při dojíždění.**

* Uvedené se nevztahuje na vojáky v kurzu základní přípravy ve Vyškově.
** Výdaje na cestovné nutné k dopravení se na nástup do KZP novým vojákům z povolání proplaceny jsou.                             .


Měsíční služební tarif
(nezdaněné částky – hrubá mzda)

Vojenská         
 hodnost          
Služební tarif
(měsíčně)

  • vojín            11 000 Kč
  • svobodník 21 110 Kč
  • desátník 22 300 Kč
  • četař 23 620 Kč
  • rotný 27 550 Kč
  • rotmistr 29 510 Kč
  • nadrotmistr 31 490 Kč
  • praporčík 33 670 Kč
  • nadpraporčík 36 060 Kč
  • štáb. praporčík 46 990 Kč
  • poručík 31 690 Kč
  • nadporučík 36 060 Kč
  • kapitán 41 530 Kč

   Složení platu a čistý příjem vojáka po KZP ve Vyškově
   (příklad pro hodnosti svobodníka a desátníka)


Svobodník
     Desátník 
služební tarif   21 110 Kč
  22 300 Kč 
výkonnostní příplatek 0 Kč
          0 Kč
příspěvek na bydlení 3000 Kč
     3000 Kč
stabilizační příspěvek 7000 Kč
      7000 Kč
celkem 31 110 Kč
   32 300 Kč
čistý příjem 23 502 Kč
   24 321 Kč

   Platové podmínky vojáků Hradní stráže zde  

Příspěvek na bydlení

Po uplynutí tříměsíční zkušební doby je stanoven ve výši od jednonásobku do dvojnásobku částky 3000 Kč dle kategorie a počtu obyvatel obce výkonu služby. Koeficienty stanovuje Vláda ČR ve svém nařízení – od 1. 7. 2015 je koeficient 1,03 pro Prahu (3100 Kč) a 1,00 pro ostatní obce (3000 Kč); výše služebního příspěvku se zvyšuje za každého člena rodiny o 300 Kč, maximálně však o 1200 Kč.

Náborový příspěvek

Při povolání do služby lze vojákovi z povolání přiznat náborový příspěvek, a to ve výši od 30 000 do 250 000 Kč podle dosaženého vzdělání a sjednané doby trvání služebního poměru. Příspěvek není nárokový a bývá přiznán uchazečům na vybraných pozicích.

Výsluhové náležitosti

Po zániku služebního poměru poskytuje stát bývalým vojákům z povolání s přihlédnutím k náročnosti služby a v závislosti na době trvání služebního poměru a důvodech jeho zániku výsluhové náležitosti, kterými jsou výsluhový příspěvek, odbytné, odchodné a úmrtné.


►►► Další informace naleznete v brožuře Profesionální voják a v sekci nejčastěji kladených dotazů.

►►► Chci se zaregistrovat do databáze zájemců o povolání do služebního poměru profesionálního vojáka. 


OdpočítáváníTolik dní zbývá do nástupu nových studentů Univerzity obranyVojenského oboru FTVS při UK do kurzu základní přípravy, který začíná 1. srpna 2017 ve Vyškově!

Důležité informace

FAQ
nejčastěji
pokládané dotazy

       ► Nábor do AČR
       ► Vojenské školy
       ► Voják v záloze


„Neznámé" nebo „skryté" číslo na displeji Vašeho telefonu...


   Napište si o brožuru Profesionální voják nebo Aktivní záloha a DVC. Zdarma vám je zašleme poštou...© Agentura personalistiky AČR, odbor doplňování personálu, 2013 Created by CRS NETCOM (swiss)

MO ČR  |  AČR  |  AZ a DVC  |  VeV-VA Vyškov  |  Volná místa  |  Registrační formulář  |  Kontakty  |  Poradna

 

Technik roje AČR - nábor